مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دلم رشک میبرد بر سایه ام


دلم رشک می‌برد بر سایه‌ام

که افتاده آن لحظه در پاش بود

 

مهدی حمیدی شیرازیبه ضعف و قوت بازوی عشق حیرانم


به ضعف و قوت بازوی عشق حیرانم

که کوه می‌کند و دل نمی‌تواند کند

 

تاثیر تبریزیشادی طلاق‌ داده صد ساله من است


شادی طلاق‌ داده‌ی صد ساله‌ی من است

با او مرا چه نسبت و او را به من چه کار؟

 

نجدی یزدیغم زمانه و رشک رقیب و جور حبیب


غم زمانه و رشک رقیب و جور حبیب

کدام قصه بگویم که درد بسیار است

 

شانی تکلوجز حسرت و ندامت و افسوس بیشمار


جز حسرت و ندامت و افسوس بیشمار

از زندگی اگر ثمری یافتی بگو

 

صائب تبریزیشبم به وعده و روزم به انتظار گذشت


شبم به وعده و روزم به انتظار گذشت

به هیچ و پوچ مرا روز و روزگار گذشت

 

شاپور تهرانیﺁﻥ ﯾﺎﺭ طلب ﮐﻦ ﮐﻪ تو را ﺑﺎشد و بس


ﺁﻥ ﯾﺎﺭ طلب ﮐﻦ ﮐﻪ تو را ﺑﺎشد و بس

معشوقه‌ی صد هزار کس را چه کنی

 

ابوسعید ابوالخیرمن که در دام آمدم نه از فریب دانه بود


من که در دام آمدم، نه از فریب دانه بود

غیرتم نگذاشت در دام تو بینم دانه را

 

کلیم کاشانیگرفتم با دلی چون غنچه راه عشق و رسوايی


گرفتم با دلی چون غنچه، راه عشق و رسوايی

چه دانستم كه در كوی ملامت سنگ می‌بارد

 

لسانی شيرازیز فیض ابر چه حاصل گیاه سوخته را


ز فیض ابر چه حاصل گیاه سوخته را

شراب با من افسرده جان چه خواهد کرد؟

 

رهی معیریامروز نیز محنت فرداست روزی ام


امروز نیز محنت فرداست روزی‌ام

آن بنده‌ام که رزق من از پیش می‌رسد

 

امیری فیروزکوهیآرزوی بوسه از ساقی نه حد چون منیست


آرزوی بوسه از ساقی نه حد چون منی‌ست

مستم و با ترس می‌بوسم لب پیمانه را

 

کلیم همدانیچه عالمی که دلی هست و دلنوازی نه


چه عالمی که دلی هست و دلنوازی نه

چه زندگی که غمم هست و غمگسارم نیست

 

شهریارمن اختیار نکردم پس از تو یار دگر


من اختیار نکردم پس از تو یار دگر

به غیر گریه که آن هم به اختیارم نیست

 

شهریارهزار قصه ناگفته در گلو دارم


هزار قصه‌ی ناگفته در گلو دارم

درون خویش جهانی هزارتو دارم

 

اگر شراب بیاری بیار خواهم خورد

وگر نماز بخوانیم من وضو دارم

 

نصیحتم بکند عاقل و نمی داند

که عقل را من دیوانه قبل از او دارم

 

ولی برای همه عاقلان بعد از او

دلی گداخته چونان خود آرزو دارم

 

منم هرآنچه تو خواهی، فرشته یا شیطان

منم که در دل خود این دو روبرو دارم

 

اگر من از تو بپرسم که دوستم داری؟

اگرچه دوست نداری ولی بگو دارم

 

وحید جلالی