لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

تکیه کردم بر محبت همچو نیلوفر بر آب


تکیه کردم بر محبت همچو نیلوفر بر آب

اعتبار از پایه‌ی بی اعتباری داشتم

 

سیمین بهبهانی