لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

روز وداع من کسی تنگ دلی نمیکند


روز وداع من کسی تنگ‌دلی نمی‌کند

بس که به دوستی او با همه شهر دشمنم

 

فروغی بسطامیگر نرخ بوسه را لب جانان به جان کند


گر نرخ بوسه را لب جانان به جان کند

حاشا که مشتری سر مویی زیان کند

 

فروغی بسطامی