لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

یک مصرع است حاصل عمری که داشتم


یک مصرع است حاصل عمری که داشتم

یار آمد و گرفت و به بندم کشید و رفت

 

محمد سهرابیکیفیت بیچارگی ام پیش تو این است


کیفیت بیچارگی‌ام پیش تو این است :

در محضر ارباب غزل، شعر سپیدم

 

محمد سهرابیبر گردنم نمانده ز خمخانه هیچ حق


بر گردنم نمانده ز خمخانه هیچ حق

یک استکان زدم، دو سه دریا گریستم

 

محمد سهرابیما رونق کسادیم در چارسوق عالم


ما رونق کسادیم در چارسوق عالم

جنس بدون دکان، دکان بی متاعیم

 

محمد سهرابیاختیاری است حبس من ورنه


اختیاری است حبس من ورنه

قفسم نیز بال و پر دارد

 

محمد سهرابیترسم شراب خانه جنت به وی دهند


ترسم شرابخانه‌ی جنت به وی دهند

معنی ز بس به ابروی مستان نماز کرد

 

محمد سهرابیفرمود کشته ات را در مسلخم ببینم


فرمود کشته‌ات را در مسلخم ببینم

نفرین حوالتم کرد اما دعا شنیدم

 

محمد سهرابیدر ساحت بلندش پامال جلوه اش باش


در ساحت بلندش پامال جلوه‌اش باش

این نکته را به بزمش من از حنا شنیدم

 

محمد سهرابیچه فاش عاشق بوسیدن دهان خودی


چه فاش عاشق بوسیدن دهان خودی

به روی آینه افتاده رد پای لبت

 

محمد سهرابیترسم مجال گریه نیابم به روز حشر


ترسم مجال گریه نیابم به روز حشر

امروز هم به نیت فردا گریستم

 

محمد سهرابیخواستم شرح کنم با تو دل خونین را


خواستم شرح کنم با تو دل خونین را

جگرم در دهن آمد که مرا نیز بگو

 

محمد سهرابیشدت غفلت ما بود که مقصد زایید


شدت غفلت ما بود که مقصد زایید

همه‌ی راه طلب بود نمی‌دانستیم

 

محمد سهرابیدر طبیبان هیچ کس چون من بلند آوازه نیست


در طبیبان هیچ کس چون من بلند آوازه نیست

نسخه‌ی نسیانم از بس درد را گم می‌کنم

 

محمد سهرابیمیگذشت از در مسجد نفس آلوده سگی


می‌گذشت از در مسجد نفس آلوده سگی

گذر خویش ز کوی تو به یادم آمد

 

محمد سهرابیچنین که تنگ گرفته است آن دهان بر ما


چنین که تنگ گرفته است آن دهان بر ما

لبی که قسمت ما می‌شود، لب گور است

 

محمد سهرابی