لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ما که باشیم که ما را دهد آغوش تو دست


ما که باشیم که ما را دهد آغوش تو دست ؟

با خیال تو مگر دست در آغوش کنیم

 

هلالی جغتاییز دست ما اگر پابوس خوبان بر نمی آید


ز دست ما اگر پابوس خوبان برنمی‌آید

همین دولت که خاک پای ایشانیم بس ما را

 

هلالی جغتاییدل خون شد از امید و نشد یار یار من


دل خون شد از امید و نشد یار، یار من

ای وای بر من و دل امیدوار من

 

هلالی جغتایی