لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

از تو نمانده تاب جدایی دگر مرا


از تو نمانده تاب جدایی دگر مرا

بهر خدا مرو به سفر یا ببر مرا

 

شرف جهان قزوینیمیروم خود به خبرگیری بزمش امشب


می‌روم خود به خبرگیری بزمش امشب

تاب دیر آمدن قاصد و پیغامم نیست

 

قاسمی کازرونیبهر تو مانده بر سر زانو هزار سر


بهر تو مانده بر سر زانو هزار سر

تو سرنهاده بر سر زانوی کیستی ؟

 

میلی مشهدیز بیم آن که ناگه با رقیبی در سخن باشد


ز بیم آن که ناگه با رقیبی در سخن باشد

چو می‌آیم ز کویش بر قفای خود نمی‌بینم

 

رضایی کاشیتا نداند کس که داری لطف پنهانی به من


تا نداند کس که داری لطف پنهانی به من

در میان خلق با من بر سر آزار باش

 

شرف جهان قزوینیغم نیست گر به خنجر کین میکشد مرا


غم نیست گر به خنجر کین می‌کشد مرا

بهر رقیب می‌کشد، این می‌کشد مرا

 

شرف جهان قزوینیبه پیش او سخن از حال زار من مکنید


به پیش او سخن از حال زار من مکنید

بدین بهانه تکلم به یار من مکنید

 

شرف جهان قزوینیبهر هزار وعده خلافی دیگر است


بهر هزار وعده‌خلافی دیگر است

گر از هزار وعده یکی را وفا کند

 

میلی مشهدیشادم که وعده داد به فردای محشرم


شادم که وعده داد به فردای محشرم

کان روز هیچ وعده به فردا نمی‌شود

 

ضمیریغمگین تر از آنم که مرا شاد کند کس


غمگین‌تر از آنم که مرا شاد کند کس

بی‌کس‌تر از آنم که مرا یاد کند کس

 

میلی مشهدیامتحان نام نهد دل ستمی کز تو کشد


امتحان نام نهد دل، ستمی کز تو کشد

خویش را چند به این حیله شکیبا دارد؟

 

میلی مشهدیرشکی آن روز که میرفت ز دنیا میگفت


«رشکی» آن روز که می‌رفت ز دنیا، می‌گفت:

«ای فلک، یار مرا یارِ که خواهی کردن؟»

 

رشکی همدانیخوش آن ساعت که پیشش حال من گویند غمخواران


خوش آن ساعت که پیشش حال من گویند غم‌خواران

نیارم طاقت و خود نیز حرفی در میان گویم

 

شرف جهان قزوینیمن دیوانه هنگام سلام از غایت حیرت


من دیوانه هنگام سلام از غایت حیرت

ز دشنام تو خرسندم که پندارم جواب است این

 

میلی مشهدینیاز عاشقان معشوق را بر ناز میدارد


نیاز عاشقان، معشوق را بر ناز می‌دارد

تو سر تا پا وفا بودی، تو را من بی‌وفا کردم

 

رضایی کاشی