لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چه غریب ماندی ای دل نه غمی نه غمگساری


چه غریب ماندی ای دل، نه غمی، نه غمگساری

نه به انتظار یاری، نه ز یار انتظاری

 

هوشنگ ابتهاجبندی به پای دارم و باری گران به دوش


بندی به پای دارم و باری گران به دوش

در حیرتم که شهره به بی‌بند و باری‌ام

 

غلامرضا شکوهیفریب تربیت باغبان مخور ای گل


فریب تربیت باغبان مخور ای گل

که آب اگر دهد از تو گلاب می‌گیرد

 

مقیما احسان مشهدیدوش از برم چو رفتی آگه نگشتم آری


دوش از برم چو رفتی آگه نگشتم، آری

عمری و رفتن تو آواز پا ندارد

 

حزین لاهیجیای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد


ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد

در دام مانده باشد، صیاد رفته باشد

 

حزین لاهیجیهر کسی بیرون نمی آرد سری از زلف او


هر کسی بیرون نمی‌آرد سری از زلف او

شانه داند معنی این مصرع پیچیده را

 

سلیم تهرانیهستی موهوم ما یک لب گشودن بیش نیست


هستی موهوم ما یک لب گشودن بیش نیست

چون حباب از خجلت اظهار خاموشیم ما

 

بیدل دهلویزاهد چه بلایی تو که این رشته ی تسبیح


زاهد چه بلایی تو که این رشته‌ی تسبیح

از دست تو سوراخ به سوراخ گریزد

 

قائم مقام فراهانیبه فردا وعده زان رو می دهد یار


به فردا وعده زان رو می‌دهد یار

که می‌داند شب ما را سحر نیست

 

مقیمی ترکمان تبریزیای دل ریش مرا با لب تو حق نمک


ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک

حق نگه دار که من می‌روم الله معک

 

حافظاز وعده ی وصال غم از دل نمی رود


از وعده‌ی وصال غم از دل نمی‌رود

نتوان به بوی باده علاج خمار کرد

 

حزین لاهیجیدر هر نماز دست به زانو چرا زند ؟


در هر نماز دست به زانو چرا زند ؟

زاهد اگر ز کرده پشیمان نگشته است

 

غنی کشمیریبه مقتضای زمان اقتصار کن سعدی


به مقتضای زمان اقتصار کن سعدی

که آن چه غایت جهد تو بود کوشیدی

 

سعدینفس آرزو کند که تو لب بر لبش نهی


نفس آرزو کند که تو لب بر لبش نهی

بعد از هزار سال که خاکش سبو بود

 

سعدی