لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

کنون کز رعشه پیری به جامم می نمی ماند


کنون کز رعشه‌ی پیری به جامم می نمی‌ماند

چه حاصل گر دهد دوران، شراب کامرانی را؟

 

کلیم کاشانی
۱۴ آذر ۱۳۹۷